นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
ดาวน์โหลด
นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด
บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท แนวปฏิบัติ นโยบายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ดาวน์โหลด
แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน