คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2566

ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2565

ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2564

ประจำปี 2564