บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุน และเจ้าของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

ดาวน์โหลด

2565

วันที่อนุมัติ กำหนดจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินปันผลระหว่างกาล 30 มิ.ย. 2565 ก.ค. 2565 12,505.90 0.05 /1 625
เงินปันผลระหว่างกาล 6 ธ.ค. 2565 ม.ค. 2566 0.47 277.50 /2 130
เงินปันผลประจำปี 28 เม.ย. 2566 พ.ค. 2566 0.05 300.00 /2 15

/1 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

/2 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท