นางมนทิรา ห้วยหงษ์ทอง

กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางมนทิรา ห้วยหงษ์ทอง

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566)

 • ของตนเอง : 0.014%
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master สาขา Financial Business Management มหาวิทยาลัย University of Wisconsin-Milwaukee ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 194/2565

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขริงขริง จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีบีเอชดี จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคปปิตัล ซี จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด มินิมาร์เก็ต จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอสเอชดี จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นเนอร์จี อินโนเวชั่น จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทูเอส จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทล จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มพี เซนเนอร์จี จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุธาดาก่อสร้าง จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน Head of Finance & Accounting - Shared Service บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอ็มพี กรุ๊ป จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริษัท อาร์ไอเอส จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอ็มซี เมดดิคอล ซัพพลาย จำกัด
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุพรรณซีเมนต์ จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคคอม โซลูชั่น จำกัด
 • 2563 - ก.พ. 2565 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
 • 2549 - 2555 GM - Financial Consolidation บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด