นายรวิวร มะหะสิทธิ์

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายรวิวร มะหะสิทธิ์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566)

 • ของตนเอง : 9.375%
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • คู่สมรส นางสาวอัญรา เอกมั่น

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 186/2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขริง ขริง จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
 • 2553 - 2565 กรรมการ บริษัท ออนเซล เก้าเก้า จำกัด
 • 2546 - 2563 กรรมการ บริษัท เอเอสเค มีเดีย จำกัด