นายกิตติพงษ์ แซ่ลิ้ม

กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ

นายกิตติพงษ์ แซ่ลิ้ม

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566)

  • ของตนเอง : 9.375%
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขา การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Director Accreditation Program รุ่นที่ 186/2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

  • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขริง ขริง จำกัด
  • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
  • 2542 - 2564 กรรมการ บริษัท ดิจิตอล มาสเตอร์ จำกัด
  • 2546 - 2563 กรรมการ บริษัท เอเอสเค มีเดีย จำกัด