นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566)

 • ของตนเอง : 0.014%
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master of Business Administration University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Master of Science (MS) สาขา Electrical Engineering มหาวิทยาลัย University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Bachelor of Science (BS) สาขา Electrical Engineering มหาวิทยาลัย Massachusetts Institution of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Bachelor of Science (BS) สาขา Management มหาวิทยาลัย Massachusetts Institution of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Role of the Chairman Program รุ่นที่ 50/2565
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2561
 • Director Certification Program รุ่นที่ 64/2548

ประวัติการอบรมอื่นๆ

 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) รุ่น 8/2564
 • ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ โดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 • CFO’s Refresher Course ปี 2563
 • หลักสูตรก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)*
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)**

หมายเหตุ :
*บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดสถานะ การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2564
**บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดสถานะ การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2563

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวีย คาโรต้า จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรี พลัส บริการ จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิลด์ ไวด์ รีเสิร์ช จำกัด
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด
 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเนซีส จำกัด