เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566
วันหยุดสำนักงานตามประเพณี ประจำปี 2567
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
แจ้งความคืบหน้ารายละเอียดโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)