กฎทั่วไป

การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของ บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อยู่ภายใต้กฎหมายไทย และเงื่อนไขต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เป็นของ บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สิทธิในการคัดลอก และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆทั้งหมดข้อความ ภาพ เสียง ซอฟต์แวร์ และวัสดุอื่นๆในเว็บไซต์นี้เป็นของ บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์นี้ และคัดลอกข้อความที่ตัดตอนมาโดยการพิมพ์ดาวน์โหลดไปยังฮาร์ดดิสก์ของคุณ และแจกจ่ายให้กับผู้อื่นแต่ในกรณีใดๆ ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล ส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือแก้ไขหรือรวมอยู่ในงานอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดสิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของโดย บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตให้ใช้

เนื้อหา

ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงใดๆ หรือให้งบหรือรับประกันความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของ บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และพนักงานของพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้อง บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเว็บไซต์นี้ในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต

ในจุดที่แตกต่างกันทั่วทั้งเว็บไซต์คุณอาจได้รับการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของเว็บ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้หรือเจ้าของของพวกเขา บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือพนักงานของพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่นๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในนั้น ไม่มีข้อมูลบนเว็บไซต์อื่นๆ ได้รับการยืนยันหรือได้รับการอนุมัติโดย บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความเป็นส่วนตัว

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ในระหว่างการใช้งานปกติของเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบการใช้งานของเว็บไซต์ และช่วยให้พวกเขาพัฒนาต่อไป คอลเลกชันดังกล่าวจะไม่สร้างข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ