บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance) เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืนทางสังคม

ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจึงดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ดังนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ไฟฟ้า น้ำ และกระดาษอย่างรู้คุณค่าและในปริมาณที่เหมาะสม

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นไปโดยเหมาะสม ไม่สิ้นเปลือง และลดการสร้างภาวะเรือนกระจก

บริษัทฯ ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนและสังคม โดยการพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงานเพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคม และสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน ดังนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เคารพสิทธิมนุษยชนโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสภาวะทางร่างกาย ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานในผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยมีการจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสามารถ และยกระดับการทำงานของพนักงานเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเพื่อร่วมพัฒนาองค์กร

บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ด้วยการส่งเสริมด้านการอ่านให้แก่เยาวชน โดยการสนับสนุนให้โรงเรียนต่างๆ สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์ม E-Book หรือระบบที่บริษัทฯ พัฒนาให้แก่โรงเรียนต่างๆ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ทุกคนที่ต้องการเป็นนักเขียนมีช่องทางในการนำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่บุคคลโดยทั่วไป

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านเศรษฐกิจ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาค โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายที่สำคัญ และจัดให้มีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งได้แก่
  • (1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • (2) หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
  • (3) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  • (4) นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
 1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้การค้าของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างอย่างเสรีและเป็นธรรม
 2. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยไม่ให้ของขวัญ หรือสินบนอันเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย
 3. บริษัทฯ จะกำหนดให้มีการคิดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าและนักเขียน
ด้านเศรษฐกิจ
 1. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. บริษัทฯ จะร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 3. บริษัทฯ จะพัฒนาและบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 4. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้อ่านสามารถให้เงินสนับสนุนแก่นักเขียนรายใหม่ ทำให้นักเขียนรายใหม่มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี
 5. บริษัทฯ จะดำเนินการให้ระบบต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เป็นระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) รวมถึงมีความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล
 6. บริษัทฯ จะพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของบริษัทฯ