นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวทางการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต.
ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลด
กฎบัตร
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นโยบายอื่นๆ
นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
นโยบายการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปฯ
นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
นโยบายการสรรหาและพัฒนาบุคลากร
นโยบายการสืบทอดตําแหน่ง
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
นโยบายบริหารความเสี่ยง