ณ วันที่ 13 มี.ค. 2567 ที่มาของข้อมูล SET
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท บีทูเอส จำกัด 153,780,000 51.26
2. นายกิตติพงษ์ แซ่ลิ้ม 28,125,000 9.38
3. นายรวิวร มะหะสิทธิ์ 28,125,000 9.38
4. UBS AG Singapore Branch 14,470,000 4.82
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5,979,200 1.99
6. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 4,522,600 1.51
7. นายภัทนะ จันทร์เจริญสุข 3,938,000 1.31
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 3,930,200 1.31
9. กองทุนเปิด ทิสโก้สแตรทิจิก ฟันด์ 3,750,000 1.25
10. นายนพดล ตัณศลารักษ์ 3,480,000 1.16
11. นายมานพ จันทร์เจริญสุข 2,599,000 0.87
12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,589,503 0.86
13. นายแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ 1,900,000 0.63
14. ผู้ถือหุ้นอื่น 42,811,497 14.27