นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์
นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเขมจิต ชุ่มวัฒนะ
นายเขมจิต ชุ่มวัฒนะ
กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
นายกฤษณ์ ปัทมะโรจน์
นายกฤษณ์ ปัทมะโรจน์
กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
นายอาร์ม ตั้งนิรันดร
นายอาร์ม ตั้งนิรันดร
กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์
นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
นายธรรม์ จิราธิวัฒน์
นายธรรม์ จิราธิวัฒน์
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
นางมนทิรา ห้วยหงษ์ทอง
นางมนทิรา ห้วยหงษ์ทอง
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายรวิวร มะหะสิทธิ์
นายรวิวร มะหะสิทธิ์
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายกิตติพงษ์ แซ่ลิ้ม
นายกิตติพงษ์ แซ่ลิ้ม
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ