นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผลการดำเนินงาน

งวด 9 เดือน ปี 2566

1,409.22 ล้านบาท

รายได้รวม

346.17

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT)

276.12 ล้านบาท

กำไรสุทธิสำหรับปี
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/27 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120