Meb Corporation เป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจจำหน่าย E-Book ในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากรายได้รวมปี 2565 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ การจัดจำหน่ายอุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Reader) และธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มระบบห้องสมุดดิจิทัลสำหรับองค์กร (Hibrary) ซึ่งดำเนินงานผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

#1 แอปพลิเคชันของไทย

แอปพลิเคชัน meb และ readAwrite มี Review Score ที่สูงที่สุดบน App Store และ Google Play Store ประเทศไทย เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม E-Book อื่นๆ

#1 อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละของรายได้ 3 ปีย้อนหลัง

บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการธุรกิจ E-Book อื่นๆ

#1 ผู้เข้าชมเว็บไซต์

readAwrite เป็นเว็บไซต์ E-Book สัญชาติไทยที่มีสถิติผู้เข้าชมเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย(1)

หมายเหตุ:
(1) ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (ข้อมูลจาก Data.ai)

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักของสังคม การมีอยู่ของเราจะเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอยู่ของคุณ

นายรวิวร มะหะสิทธิ์

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อความสนใจร่วมกันของผู้คนในสังคม ด้วยความเป็นเลิศด้านบริการและประสบการณ์การใช้งาน
โครงสร้างธุรกิจ
หมายเหตุ: บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด มีผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือคือนาย พัฒนา พิลึกฤาเดช ในสัดส่วนร้อยละ 25
meb & readAwrite
แพลตฟอร์มการเขียนและการอ่านออนไลน์ของคนไทยที่มุ่งเน้นประสบการณ์ที่ดีที่สุดของผู้ใช้งาน
ดูเพิ่มเติม
Hytexts
ผู้ดำเนินธุรกิจ E-reader รายใหญ่ของไทย และพัฒนาบริการระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กร Hibrary
ดูเพิ่มเติม
เหตุการณ์สำคัญ

2546

คุณกิตติพงษ์ และ คุณรวิวร ได้ก่อตั้งบริษัท เอเอสเค มีเดีย จำกัด (“ASK”) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 โดยเริ่มประกอบธุรกิจสำนักพิมพ์และ จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ที่พัฒนาขึ้นเองสำหรับการสนับสนุนธุรกิจสำนักพิมพ์

2554

ASK นำความรู้ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ที่พัฒนาขึ้น รวมถึงความสัมพันธ์กับฐานคู่ค้ามาต่อยอด และ เปิดตัวระบบแฟลตฟอร์มอ่านวรรณกรรมออนไลน์ meb

2557

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5 ล้านบาทจากการร่วมทุนระหว่าง B2S คุณกิตติพงษ์ และ คุณรวิวร โดยบริษัทฯ รับโอนธุรกิจแพลตฟอร์ม meb จาก ASK

2560

บริษัทฯ เปิดตัวแพลตฟอร์ม readAwrite ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้สมาชิกสามารถโพสต์คอนเทนต์หรือเนื้อหาได้ด้วยตัวเอง (User Generated Content หรือ “UGC”) และเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 75 ของ Hytexts

2561

2561 แพลตฟอร์ม meb ได้ขึ้นอันดับ 1 ใน Top Grossing Rank ในหมวดหนังสือของ Apple App store ประเทศไทย เป็นครั้งแรก (ตามช่วงเวลาที่บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลครั้งแรก ที่มา: App Annie บริษัทนักวิเคราะห์ที่รวบรวมข้อมูลและ ทำการวิเคราะห์แอปพลิเคชันทั้งจากระบบ iOS และ Google Play)

2564

  • CRC ได้เข้าซื้อกิจการร้อยละ 99.73 ของ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (“COL”) ผ่านการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอน COL ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง COL ถือหุ้น B2S ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ทำให้บริษัทฯ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือ CRC
  • แพลตฟอร์ม readAwrite ได้ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Books and Literature ของประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ (Web Traffic)

2565

2565 บริษัทฯ แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

2566

  • เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) โดยเปิดซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 150 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
  • จัดตั้งบริษัท ขริงขริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่ประกอบกิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital Content โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
  • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – EJIP) โดยมีกำหนดระยะเวลาของโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2571
  • เปิดตัวแพลตฟอร์ม lunarwrite ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่สำหรับวรรณกรรมออนไลน์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ในเดือนธันวาคม
  • ได้รับรางวัล SET Awards 2023 – Outstanding Innovative Company Awards จาก “Hibrary” ที่เป็นบริการแพลตฟอร์มระบบห้องสมุดดิจิทัลสำหรับองค์กร ภายใต้การบริหารของ Hytexts