COL และ Hibrary สนับสนุนการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ภายใต้แคมเปญ "ยิ่งอ่าน ยิ่งได้"

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กและเยาวชนไทยร่วมกับบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (หรือ COL) และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหนังสือคุณภาพให้อ่านฟรีกว่า 2,000 เล่ม และมีโรงเรียนหลายแห่งจากหลายจังหวัดที่ได้เข้าร่วมใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์